logo

Monday 01st of April 2019

เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย

เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล

สำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจกับเว็บไซด์นี้อย่างไร?
 

หน้าหลัก
ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานธุรการและสารบรรณ PDF Print E-mail

 


 
 
 
 

 


 

 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่พักอาศัย "อาคารชุด 90 ปี"  

 แนวปฏิบัติในการดูแลรักษาความปลอดภัยด้านสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการในช่วงวันหยุดเทศกาล 

 หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้บริการสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 เจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานด้วยความมีคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

        ..........................
                                                                                                   

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป พ.ศ.2555

 ระเบียบคณะกรรมการดำเนินงานจัดหารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการดำเนินงานโรงผลิตน้ำดื่ม 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) 

...................................

 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารงานเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2560   

ข้อ บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการประจำคณะ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2553 

 .............................................

 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา (ศูนย์ภาษา)   

 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  

 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดที่พักอาศัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถราชการ 

....................................

 

 มอบหมายงานและมอบอำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (คำสั่งที่ 4229/2561)  

 มอบอำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ฉบับที่ 2) (คำสั่งที่ 1806/2561) 

 มอบหมายงานและมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (คำสั่งที่ 3201/2560) 

 มอบหมายงานและมอบอำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (คำสั่งที่ 3210/2560)  

 มอบหมายงานและมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (คำสั่งที่ 3261/2559) 

 .......................................

 สกอ. แจ้งระเบียบว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2559  

 สกอ. แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องการพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ  

ขอความร่วมมือในการแต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

....................

 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภาคผนวก 6 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2551

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

พระราชบัญญัติเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลสารของราชการ พ.ศ.2540

Last Updated ( Wednesday, 21 November 2018 09:18 )
 

เวลาในการทำความดี

Ulti Clocks content

ภาพเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลสัมพันธ์

ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เยี่ยมชม

Create..21 October 2011

Powered by . Designed by: , . Valid and .